Obchodní podmínky

Chata Anička Velké Karlovice
www.chata-anicka.cz
Jiří Hudler, IČO 11701099
Email: rezervace@chata-anicka.cz
se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 976/3

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem objektu Chata Anička Velké Karlovice jako ubytovatelem (dále jen „pronajímatel“) a fyzickou či právnickou osobou jako ubytovaným (dále jen „klient“). Vzájemný smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

1.2 Předmětem pronájmu je Chata Anička Velké Karlovice, která bude užívána pro ubytování klientů za účelem jejich rekreace. Popis objektu a jeho vybavení jsou uvedeny na internetových stránkách Chaty Aničky.

2.OBJEDNÁVKA POBYTU, VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 Klient je oprávněn objednat pobyt na základě písemné objednávky pobytu – emailem, nebo telefonicky anebo osobně. Klient je povinen při objednání pobytu nahlásit termín pobytu, přesný počet osob a dětí, rovněž zvířat, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu. Dále je povinen uvést pro řádnou a závaznou objednávku jméno a příjmení klienta-objednatele, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail), jde-li o objednatele právnickou osobu, pak je povinen uvést obchodní firmu, IČO a sídlo.Cena pobytu je uvedena na webových stránkách Chaty Aničky.

2.2 Jakákoli objednávka, a to bez ohledu na její označení (např. rezervace apod.)se stává závaznou okamžikem jejího písemného (emailového) potvrzení pronajímatelem zpět klientovi, pokud z potvrzení pronajímatele nevyplývá jiná podmínka závaznosti objednávky, např. zaplacení zálohy za pobyt, v takovém případě se rezervace termínu stává platnou až zaplacením sjednané zálohy na bankovní účet pronajímatele. Potvrzením objednávky pronajímatelem vzniká mezi klientem a pronajímatelem smluvní vztah.

2.3.Pronajímatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu, času a kvalitě a klient se zavazuje zaplatit pronajímateli smluvenou cenu služeb, případně zaplatit pronajímateli další poplatky, např. storno poplatek při zrušení rezervace.

2.4 Obdržením potvrzení objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na www.chata-anicka.cza rovněž s těmito obchodními podmínkami, k nimž bez výhrad přistupuje a zavazuje se se chovat v souladu s nimi.  Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce a za jejich splnění přihlášenými osobami k pobytu odpovídá klient.

2.5 V případě, že objednávka učiněná klientem je neurčitá nebo neobsahuje všechny potřebné údaje či v případě jakýchkoli požadavků pronajímatele souvisejících s objednávkou, je klient povinen svou objednávku na základě výzvy pronajímatele neprodleně doplnit. Pokud klient ve stanovené lhůtě na požadavky pronajímatele bezprostředně nereaguje, a to ani do 3 dnů, považuje se objednávka za nepřijatou a nebude předmětem dalšího vyřizování.

2.6 Pro závaznou objednávku je klient povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky pronajímatelem zaplatit pronajímateli zálohu ve výši 50 % z ceny pobytu na účet a dle pokynů pronajímatele, které obdrží v návaznosti na učiněnou rezervaci.

2.7 V případě nesplnění podmínek pro závaznou objednávku, tj. v případě nezaplacení zálohy ve výši 50 % z ceny pobytu ve sjednané lhůtě, není objednávka pobytu platná a pronajímatel jí není vázán.

2.8 Doplatek pobytu je klient povinen zaplatit pronajímateli nejpozději 7 dnů před nástupem pobytu, nedohodnou-li se pronajímatel a klient jinak.

2.9 Převzetí objektu, resp. ubytování je možné v  den nástupu pobytu od 14:00 hod. Ukončení pobytu je poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li dohodnuto jinak.

3. CENY SLUŽEB

3.1 Cena pobytu zahrnuje spotřebovanou elektrickou energii, vodné a stočné, servis grilování, servis správce objektu, rekreační poplatek, poplatek za úklid.

3.2 Klient je povinen při nástupu pobytu zaplatit pronajímateli kauci ve výši 20.000,- Kč, kterou při ukončení pobytu vrací pronajímatel klientovi v plné výši, nedošlo-li během pobytu klienta k poškození majetku pronajímatele.Pronajímatel je oprávněn z kauce čerpat a odečíst případné škody na majetku způsobené klientem a/nebo další osobou ubytovanou společně s klientem, což bere klient pobytu na vědomí a souhlasí s tím.

3.3 Nebude-li pronajímateli klientem uhrazena sjednaná kauce, je pronajímatel oprávněn považovat rezervaci a objednaný pobyt za stornovaný dle čl. 6 těchto obchodních podmínek.

3.4 Pokud není v potvrzení objednávky pronajímatelem uveden jiný termín, je záloha za pobyt splatná do 5 dnů od potvrzení objednávky, doplatek pobytu je pak klient povinen zaplatit nejpozději 7 dnů před nástupem pobytu.V případě nedodržení termínu úhrady doplatku objednaných služeb ze strany klienta se má za to, že klient od uzavřené smlouvy odstoupil ve smyslu těchto obchodních podmínek.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1 Klient je povinen pronajímateli včas uhradit dohodnuté zálohy, dodržovat sjednanépodmínky pobytu, zejména termín pobytu a počet ubytovaných hostů av případě jakékoliv změny ihned informovat pronajímatele. V případěporušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobytklienta ukončit.

4.2 Uzavřením smlouvy vzniká klientovi právo na běžné užívání pronajatého objektu a jeho zařízení. Klient je povinen užívat objekt pronájmu řádně tak, aby pronajímateli nevznikla škoda.Klient je povinen chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizení a dodržovat pokyny pronajímatele.Klient je povinen důkladně se seznámit se stavem a obsluhou objektu při nástupu, za tímto účelem bude s klientem při příjezdu sepsán předávací protokol k předmětu nájmu. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou skrytých vad). Klient je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal, za tímto účelem bude rovněž s klientem sepsán předávací protokol. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou srážku z kauce. Klient je povinen dodržovat zásady bezpečnosti, nezasahovat do elektroinstalace.

4.3 Klient není oprávněn v pronajatém objektu provádět jakékoli změny, stěhovat či přemisťovat nábytek či jakékoli vybavení objektu.

4.4 Klient není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele poskytnout objekt pronájmu jiné osobě, než která je uvedena v objednávce. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností klienta vyplývajících z uzavřené smlouvy.

4.5 Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb u pronajímatele. Reklamaci je klient povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho dne od zjištění nedostatků způsobem, aby mohla být sjednána náprava přímo na místě. Klient je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost pro vyřízení reklamace.

4.6 Klient odpovídá pronajímateli za jakoukoli škodu, kterou způsobí úmyslně, neúmyslně i nedbalostně v prostorách objektu a jeho bezprostředním okolí on sám, a/nebo osoby s ním ubytované či zvířata. Klient je povinen vzniklou škodu pronajímateli neprodleně nahlásit  a v plném rozsahu je povinen ji pronajímateli nahradit.

4.7 Klient má právo kdykoli před zahájením pobytu zrušit svoji potvrzenou rezervaci či objednávku či předčasně ukončit ubytování za předpokladu dodržení stornovacích podmínek uvedených dále v těchto obchodních podmínkách a je povinen zaplatit pronajímateli případný storno poplatek.

4.8 Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dosud nezaplacené ceny za poskytnuté služby včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám.

4.9 Pronajímatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, ani za živá zvířata.

4.10 Vnitřní prostory objektu jsou striktně nekuřácké, rovněž je zakázáno používání otevřeného ohně uvnitř objektu. Ve vnitřních prostorech je nájemce povinen se přezout. V objektu je klient povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zranění jeho osoby či jiné osoby. Za případné škody na zdraví pronajímatel nenese žádnou odpovědnost. Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

4.11. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj je nájemce povinen jej řádně zamknout a zabezpečit proti cizímu vniknutí a jiným škodám.

4.12 Při ukončení pobytu je klient povinen vyčkat na příjezd pronajímatele případně jiné pověřené osoby, s níž provede řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá.

4.13 Klient je zavazuje varovat se činností a jednání, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid.

4.14 Je přísně zakázáno do prostor bazénu nosit jakékoli předměty ze skla.

4.15 Klient bere na vědomí, že venkovní prostory a vstupy Chaty Aničky jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem zajištění bezpečnosti objektu. Klient, včetně všech dalších osob, kteří budou po dobu bytu Chatu Aničku užívat dle uzavřené nájemní smlouvy, berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že mohou být monitorováni.

4.16 Klient se bezpodmínečně zavazuje seznámit všechny osoby, které s ním budou po dobu pobytu užívat předmět nájmu, seznámit s těmito obchodními podmínkami.

4.17 Je zakázáno užít objekt pronájmu k reklamním účelům či jakékoli propagaci klienta či jiných osob. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele vytvářet v objektu pronájmu jakékoli reklamní video či audiozáznamy, nebo použít objekt pronájmu k reklamním účelům či k vytváření reklamních záznamů, a tyto záznamy šířit prostřednictvím veřejných a jiných sítí a médií. Klient je srozuměn s tím, že si pronajímatel vyhrazuje právo ke schválení natáčení reklamních video či audio záznamů v objektu pronájmu, a to i těch, v nichž bude vyobrazen objekt pronájmu, rovněž k jejich šíření a uveřejnění prostřednictvím veřejných a jiných sítí či medií. Za škodu způsobenou porušením této povinnosti klientem nebo jinou osobou uvedenou v objednávce klienta odpovídá výhradně klient a je povinen zaplatit pronajímateli vzniklou škodu v plné výši.

4.18 V objektu pronájmu je zakázáno pořádání hlasitých společenských, firemní či jiných večírků, rozluček se svobodou a dalších oslav, bez souhlasu pronajímatele. Za nepovolenou oslavu odpovídá a ručí za vzniklé škody pronajímateli a třetím stranám klient.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

5.1 Pronajímatel je povinen při závazné rezervaci poskytnout klientovi ubytovací služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. Pronajímatel je oprávněn své služby kdykoli klientovi účtovat.

5.2 V případě odstoupení klienta od závazné rezervace je pronajímatel povinen vyplatit nejpozději do 14-ti dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt. Pokud vznikne pronajímateli nárok na stornovací poplatek, vyplatí pronajímatel klientovi rozdíl mezi zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

6. UKONČENÍ SMLOUVY, STORNOVACÍ POPLATKY

6.1 Klient má právo uzavřenou smlouvu kdykoli písemně vypovědět bez výpovědní doby, a to bez uvedení důvodu za níže uvedených podmínek. Za výpověď smlouvy bez uvedení důvodu se považuje rovněž skutečnost, že se ubytovaný na základě závazné objednávky nedostaví k čerpání služby.

6.2 Klient je při výpovědi smlouvy povinen uhradit pronajímateli storno poplatek, tj. cenu za poskytnuté plnění – učinění rezervace a vše s tím související, vypoví-li klient uzavřenou smlouvu za těchto podmínek:
• Přizrušení pobytu více než 60 dnů před sjednaným termínem – storno poplatek 0 % z celkové ceny rezervovaného pobytu a služeb,
• Přizrušení pobytu méně než 30  dnů před sjednaným termínem – storno poplatek 30 % z celkové ceny rezervovaného pobytu a služeb,
• Přizrušení pobytu méně než 14 dnů před sjednaným termínem – storno poplatek 50 % z celkové ceny rezervovaného pobytu a služeb,
• Přizrušení pobytu méně než 7 dnů před sjednaným termínem, popř. při nepříjezdu v den termínu – storno poplatek 100% z celkové ceny rezervovaného pobytu a služeb.

6.3 V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nevzniká spotřebiteli právo na dostoupení od smlouvy, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory pronajímatele.

6.4 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby z těchto důvodů:
• klient neuhradí sjednanou cenu ubytování ve sjednaném termínu / zálohu či doplatek,
• z důvodů na straně klienta či osoby, které má být služba poskytnuta, a to podle těchto obchodních podmínek, kterými dojde k záměrnému zmaření smlouvy, např. v případě nepříjezdu do místa ve sjednaném termínu, nedodržení podmínek poskytnuté služby, uzavřené smlouvy nebo těchto obchodních podmínek,
• porušuje-li klient i přes výstrahu (i v ústní formě) hrubě své povinnosti ze smlouvy nebo dobré mravy,
• z technických důvodů.
Ve výše uvedených případech nemá klient nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci či na vrácení zaplacené částky, pokud tuto částku již pronajímateli zaplatil, vyjma ukončení smlouvy pronajímatelem z technických důvodů – v tomto případě bude klientovi vrácena zaplacená záloha, případně její část za nevyčerpané dny.

7. POJIŠTĚNÍ

7.1 Objekt Chaty Aničky a její vybavení jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelné pohromy, nikoli proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobených klientem či jinými osobami.Pronajímatel doporučuje klientovi uzavřít veškeré potřebné pojištění pro případný vznik škody zejména na majetku pronajímatele. Pronájem objektu využívá klient na vlastní nebezpečí. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednolitých částech rekreačního objektu rozhoduje klient sám na vlastní zodpovědnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 01.07.2022.

8.2 Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit.

8.3 Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, považovány za součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy a jejich úplné znění je zveřejněno pronajímatelem na webových stránkách Chaty Aničky.

8.4 Zasláním objednávky klient uděluje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů pronajímatelem. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta. 

V Praze dne 01.07.2022.

Kontakt

Velké Karlovice 1179
756 06 Velké Karlovice

Instagram
Pro dostupnost termínů nás prosím kontaktujte emailem na
rezervace@chata-anicka.cz nebo
telefonicky +420 777 091 764
RezervaceVolejte